TID FOR HANDLING

Held trendane fram, vil reiselivet sine klimautslepp åleine fylle verdas samla CO2-budsjett innanfor 2-gradarsmålet i 2050.

Medan dei fleste andre store økonomiske sektorar er i ferd med å kutte sine klimautslepp til dels dramatisk, tilseier trendane og mangel på klimatiltak at reiselivet sin del av menneskeskapte klimautslepp vil auke bratt i åra som kjem. Samstundes veit vi at norsk reiseliv unikt posisjonert for å ta rolla som global pionér i utviklinga av meir klimavenleg turisme med større verdiskaping lokalt - og vil bli hardt ramma når dei menneskeskapte klimaendringane tiltek.

No er tida komen for å omsette ord til handling. Til å omsetje fagre løfter i Lomsløftet.


Tog.jpg

NSB og Fjord1 sammen om ny reiselivssatsing

Som ledende innen transport på land og sjø skal selskapene ta sentral posisjon innenfor reiseliv i Norge. Målet med reiselivsselskapet er å tilby miljøvennlige reiselivspakker over hele Norge, utvikle nye turistdestinasjoner og bidra til helårsturisme.

Representantar for den nye reiselivssatsinga treff du på Lomsløftet


Tor arne Grande.jpg

Reiselivet treng mindre “reise” og meir “liv”

Reisen står for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra reiselivet (…) Å se bort fra klimabelastningen fra selve reisen i en bærekraftdiskusjon blir derfor meningsløst.

Kronikk av Carlo Aall som du treff på Lomsløftet


Fleire turistar er ikkje det same som verdiskaping

Å øke antallet tilreisende turister er fortsatt en vanlig utviklingsstrategi i reiselivsnæringen, mens de negative konsekvensene av en slik strategi ofte neglisjeres (…) Burde vi ikke optimere heller enn å maksimere næringen?

Kronikk av Stefan Gössling som du treff på Lomsløftet


Foto: Kristoffer Mæle Thuestad / Nasjonalparkriket

Foto: Kristoffer Mæle Thuestad / Nasjonalparkriket

Ice.jpg

Klimasårbarhet og klimatilpasning i reiselivet

Klimasårbarhet og klimatilpasning er verken nevnt i stortingsmeldingen om reiseliv eller veikartet for bærekraftig reiseliv, men infrastruktur, aktiviteter og tilbud i norsk reiseliv vil være svært utsatt for økende menneskeskapte klimaendringer.

Les mer om forskning på klimatilpasninger i norsk reiseliv her.