TID FOR HANDLING

Held trendane fram, vil reiselivet sine klimautslepp åleine fylle verdas samla CO2-budsjett innanfor 2-gradarsmålet i 2050.

Medan dei fleste andre store økonomiske sektorar er i ferd med å kutte sine klimautslepp til dels dramatisk, tilseier trendane og mangel på klimatiltak at reiselivet sin del av menneskeskapte klimautslepp vil auke bratt i åra som kjem. Samstundes veit vi at norsk reiseliv unikt posisjonert for å ta rolla som global pionér i utviklinga av meir klimavenleg turisme med større verdiskaping lokalt - og vil bli hardt ramma når dei menneskeskapte klimaendringane tiltek.

No er tida komen for å omsette ord til handling. Til å omsetje fagre løfter i Lomsløftet.


"Frå 2013 til 2018 har det vore ein vekst i omsetning på gjestedøgn i Norge på 4 milliarder NOK. Nær heile denne veksten har vore gjennom Online Travel Agents (OTA), mens andelen direkte bookingar til norske reiselivsbedrifter ligg konstant. Det er eit paradoks i ei periode med vekst i talet gjestedøgn til Norge at så godt som heile omsetningsveksten kjem via internasjonale OTA, noko som blant annet svekkar kundekontakta, samt næringa sin andel av verdiskaping og skatteinntekter til kommunane”

 
Skjermbilde 2.PNG

Flomtog.jpg

Bærekraft = transport

“Reisen til og fra destinasjonen står sentralt når skandinaver deler sine tanker om hva som karakteriserer bærekraftige reisemål. Svarene handler om at man heller velger tog eller buss i stedet for fly på reisen til og fra reisemålet. Eller at man ferierer i eget land eller annet land i nærheten og dermed unngår lange reiser” 

Tog.jpg

NSB og Fjord1 sammen om ny reiselivssatsing

Som ledende innen transport på land og sjø skal selskapene ta sentral posisjon innenfor reiseliv i Norge. Målet med reiselivsselskapet er å tilby miljøvennlige reiselivspakker over hele Norge, utvikle nye turistdestinasjoner og bidra til helårsturisme.

Representantar for den nye reiselivssatsinga treff du på Lomsløftet


Tor arne Grande.jpg

Reiselivet treng mindre “reise” og meir “liv”

Reisen står for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra reiselivet (…) Å se bort fra klimabelastningen fra selve reisen i en bærekraftdiskusjon blir derfor meningsløst.

Kronikk av Carlo Aall som du treff på Lomsløftet


Fleire turistar er ikkje det same som verdiskaping

Å øke antallet tilreisende turister er fortsatt en vanlig utviklingsstrategi i reiselivsnæringen, mens de negative konsekvensene av en slik strategi ofte neglisjeres (…) Burde vi ikke optimere heller enn å maksimere næringen?

Kronikk av Stefan Gössling som du treff på Lomsløftet


Foto: Kristoffer Mæle Thuestad / Nasjonalparkriket

Foto: Kristoffer Mæle Thuestad / Nasjonalparkriket

Ice.jpg

Klimasårbarhet og klimatilpasning i reiselivet

Klimasårbarhet og klimatilpasning er verken nevnt i stortingsmeldingen om reiseliv eller veikartet for bærekraftig reiseliv, men infrastruktur, aktiviteter og tilbud i norsk reiseliv vil være svært utsatt for økende menneskeskapte klimaendringer.

Les mer om forskning på klimatilpasninger i norsk reiseliv her.

FAKTA OM REISELIVSNÆRINGA I NOREG

Norsk reiselivsnæring har kring 33 millionar overnattinger og 160 000 tilsette.
Samla årleg verdiskaping er på kring 114 milliardar kroner.
Reiseliv står for kring fem prosent av verdiskapinga i norsk næringsliv.
Næringa har fem hovedbransjer: Transport, servering, overnatting, opplevingar og formidling.
Transport er størst målt i verdiskaping, med 50% av næringa si samla verdiskaping.
Opplevingssektoren har hatt størst økonomisk vekst.
Servering er størst målt i sysselsetting, med nær 50 000 tilsette.
Globalt er reiselivet forventa å auke med 66 prosent innan år 2030.
— NHO Reiseliv (2017)