PROGRAM KLIMA- OG VERDISKAPINGS DIALOG // Lomsløftet

8.-9.mai 2019 // Norsk fjellsenter - der folk og fjell møtest

Lomsløftet blir innleia med nyskapande og konstruktiv, men samstundes uforpliktande "klima- og verdiskapingsdialog" med 12 beslutningstakarar frå rikspolitikk, reiseliv, transportnæring og forsking.

Statsminister Erna Solberg har varsla at alle norske sektorar no skal bli gjennomgått for å finne fram til tiltak for klimakutt. Lomsløftet er norsk reiseliv sitt svar på dette, innleia med klima- og verdiskapingsdialogen der ei gruppe premissleverandørar samlast for å samtale og sondere moglegheiter for konkrete klima- og verdiskapingstiltak.

Dialogen blir fasilitert av spesialrådgjevar Norunn Grande med løysingsbasert metodikk frå internasjonalt røynde Nansen Fredssenter.

I klimadialogen tek beslutningstakarar frå politikk, reiseliv og transportnæring del i uforpliktande og uoffisiell, men samstundes konstruktiv og konkret dialog i lag med klima- og reiselivsforskarar. Dialogen har som mål å finne felles grunn for konkrete og virkningsfulle tiltak for lågare klimautslepp og høgare lokal verdiskaping i norsk reiseliv. Idear, konsept og tiltak som kan vere mogleg å iverksetje - utan å forplikte deltakarane.

Ei rekkje deltakarar er stadfesta - namna blir offentleggjort medio mars.

Program for klima- og verdiskapingsdialogen finn du her:

Fargeboks til webside.jpg
 

ONSDAG 8. MAI ANKOMST LOM klima- OG VERDISKAPINGSSPEL FOR REISELIVET

Deltakarar: 12-14 sentrale beslutningstakarar frå politikk, reiseliv, transportnæringa og forsking.


20:00

VELKOMEN TIL LOM OG NASJONALT REISELIVSLØFT

[Dagleg leiar Mai Bakken // Norsk fjellsenter]

  • Velkomen til Lomsløftet

  • Kort presentasjon av metodikk for klima- og verdiskapingsdialogen

  • Presentasjon av deltakarar

  • Kveldsmat frå Brimibue

21:00

 

OPPVARMING: “Klimaspel for reiselivet”

[Carlo Aall og Torkjel Solbraa// Vestlandsforsking]

  • Klimaspel: Korleis oppnå 1 million fleire turistar i Noreg – og samtidig ta ned utsleppa? Alternativt oppnå større omsetnad med lågare utslepp?

  • Oppsummering: Berekraftig reiseliv – eller berre kraftig utvikling i reiselivet? Drøftingar av resultata frå klimaspelet og faktisk status for  verdiskaping og klimaavtrykk frå norsk reiseliv anno 2019

 
 
Fargeboks til webside5.jpg
 

torsdag 9. MAI LOMSLØFTET KLIMA - OG VERDISKAPINGSDIALOG
LUKKA FORUM for fasilitert av nansen fredssenter

Deltakarar: 12-14 sentrale beslutningstakarar frå politikk, reiseliv og forskning

Konstruktiv og uforpliktande "klima- og verdiskapingsdialog" med løysingsbasert metodikk frå norsk fredsmekling.

Beslutningstakarar frå politikk, reiseliv og transportnæring tek del i uforpliktande og uoffisiell, men samstundes konstruktiv dialog i lag med klima- og reiselivsforskarar. Dialogen har som formål å kome fram til tiltak for lågare klimautslepp og høgare lokal verdiskaping i reiselivet som kan vere mogleg å iverksetje no – utan å forplikte deltakarane. Sesjonane er leia av fagleg sterk og svært inspirerande fasilitatorar med lang internasjonal erfaring frå Nansen Fredssenter.

Arena: Norsk fjellsenter - det folk og fjell møtest


08:00

Sesjon #1: Klima- og verdiskapingsdialog

Dialogtema: «Er det mogleg å utvikle norsk reiseliv til å skape større verdiar lokalt – samstundes som klimautsleppa tas ned globalt?»

Fasilitator: Norunn Grande // Nansen Fredssenter

Nansen Fredssenter på Lillehammer er eit internasjonalt samlingspunkt for dialogarbeid med fokus på dialog, konflikthandtering, forsoning, inkluderande samfunn og demokrati. Fredssenteret har meir enn 20 års erfaring i å utforske dialog som metode og gjennomføre prosjekt i dialog og fredsarbeid. 

Innleiing til dialogen: «Status for norsk reiseliv i 2019 – og Scenario 2030»

Foredragshaldar: [Blir presentert medio mars]

11:30

LUNSJ frå Brimibue servert på Norsk fjellsenter med omvising i utstillinga Bergtatt
[Mai Bakken]

12:30

 

15:30

Sesjon #2: Klima- og verdiskapingsdialog

Innleiing til dialogen: «Volumturisme vs optimalisering av verdiskaping i reiselivet»

Stefan Gössling // Lund Universitet

Stefan Gössloing er blant verdas fremste forskarar på samanhengane mellom reiseliv, utvikling og klimaendringar. Pionér innan lågfossil turisme og klima-politikk. Peikar under Lomsløftet på målsetting om vokal verdiskaping som eit klimavenleg og økonomisk gunstig alternativ til volumturisme.

Dialog: «Er det mogleg å utvikle norsk reiseliv til å skape større verdiar lokalt – samstundes som klimautsleppa tas ned globalt»

Fasilitator: Norunn Grande // Nansen Fredssenter

 Oppsummering med scenario for norsk reiseliv anno 2030.

16:30

FELLES MIDDAG

Før publikumsdelen av konferansa i form av tek til med Klima- og kulturkveld.

Publikumsdelen av Lomsløftet tek til kl 18:30 med klima- og kulturkveld toppa av operatablået Stemmer frå Mímisbrunnr


Kunnskapsgrunnlag: Alle beslutningstakarar har på førehand fått tilsendt felles kunnskapsgrunnlag for Lomsløftet. Faglege artiklar og fakta om reiseliv, klima og verdiskaping. Tematisering: Vi skal leve av reiselivet – men kva reiseliv skal og kan vi leve av og med?

Program og aktivitetar for publikumskonferansa Lomsløftet finn du her:

 

LOMSLØFTET

PRESENTERT PÅ 1-2-3