REISELIVET SINE KLIMAUTSLEPP

Medan dei fleste andre store økonomiske sektorar er i ferd med å kutte sine klimautslepp til dels dramatisk, tilseier trendane og mangel på klimatiltak at reiselivet sin del av menneskeskapte klimautslepp vil auke bratt i åra som kjem.

 
ABA.jpg

Turisme står for enorme klimautslepp

Tourism accounts for around 8 per cent of global greenhouse gas emissions, according to a new study that marks the first attempt to quantify the industry’s total carbon footprint (…) Air transport and an expanding demand for luxury travel mean the impact of the high-polluting industry is likely to continue growing

Artikkel frå The Guardian

FLY.jpg

Så mye forurenser flyturen

Hvis du fordeler det totale norske klimaregnskapet på hver innbygger, står hver og en av oss for 11 tonn CO2-ekvivalenter hver per år. Men i tråd med internasjonale normer regnes verken den økte klimaeffekten av kondensstriper og cirusskyer, eller internasjonale ruter, med i SSBs utslippsstatistikk – eller i nasjonale klimaregnskap generelt.

Artikkel frå Dagsavisen


Sida er under utarbeiding. Meir innhald vil bli lagt ut medio mars.