Som deltakar på Lomsløftet har du adgang på alle dei tre konferansedagane:

9.MAI: KULTURKVELD

Operatablået Stemmer frå Mímisbrunnr // Lokal handmat og fjellbrygg

TORSDAG 9.MAI KL 18:30

10.MAI: KONFERANSE

Foredrag // Best Practice // Paneldialog // Arbeidssesjonar

FREDAG 10.MAI HEILE DAGEN

11.MAI: AKTIVITETER

Lågfossilt reiseliv i praksis i Lom og Jotunheimen

LAURDAG 11.MAI

På dagtid torsdag 9.mai – før publikumskonferansa Lomsløftet tek til – er ei gruppe beslutningstakarar frå reiseliv, politikk, forsking og transportbransja samla til nyskapande klimadialog fasilitert av Nansen Fredssenter. Skal du delta i denne lukka klima- og verdiskapingsdialogen 9.mai? Program finn du her.

Transport: Lomsløftet oppmodar alle deltakarar til å ta tog til Otta skysstasjon. Herfrå går gratis konferansebussar til Lom.

Fargeboks til webside2.jpg

FREDAG 10. MAI 2019 // LOMSLØFTET PUBLIKUMSKONFERANSE

Arena: Konferansesalen i Utgard (plenum)


 

08.00

Velkomen i Utgard. Varm gjerne opp med ein kaffikopp og klima- og verdiskapingsprat.

Publikumskonferansa Lomsløftet er sett saman av tre avdelinger:

  • 08:00 - 10:15: INNSIKT (plenum i konferansesalen)

  • 10:30 - 11:30: INSPIRASJON (plenum i konferansesalen)

  • 12:15 - 17:00: INNSATS (parallelle opplegg i plenum og mindre arbeidssesjonar på grupperom)

Ordstyrar for Lomsløftet: Hilde Charlotte Solheim // Styregrossist og reiselivsnestor

 
Hilde%2BCharlotte%2BSolheim.jpg

 

08:15

VELKOMEN TIL NASJONALT REISELIVSLØFT FOR KLIMA OG VERDISKAPING

Kjersti Bjørnstad // Leiar næring, miljø og klima Oppland fylkeskommune

Kjersti%2BBj%25C3%25B8rnstad.jpg

SESJON#1: INNSIKT – grønt skifte og lokal verdiskaping

08:30

Foredrag: “Status for norsk reiseliv i dag – og utvikling fram mot 2030”

Per-Arne Tuftin // Direktør Norsk Reiseliv

Per_Arne_Tuftin.jpg

09:00

Foredrag: “No time for new technology: The necessity of cutting emissions yesterday”

Kevin Anderson // Tyndall Centre for Climate Change Research [videoforedrag]

Kevin+Anderson.jpg

09:30

Manifest: “A new approach to the biggest challenge tourism face: Route map for aviation, travel and climate”

Justin Francis // Responsible Travel

10:00

Presentasjon: “Klima- og verdiskapingsregnskap for norsk reiseliv”

Carlo Aall // Vestlandsforsking

Justin+Francis.jpg
Carlo+Aall+Portrett.jpg

10:15

PAUSE. Handmat og forfriskingar

 
 

10.30

SESJON#2: INSPIRASJON – REISELIVSLøft å bli inspirert av

Arena: Konferansesalen i Utgard (plenum)


LOOK TO EUROPE!

Slik tiltrekk du deg kortreiste turistar som ynskjer å bli lenge - og maksimerar lokal verdiskaping.

Eirik Høyme Rogn // Fjellseljar Mountains of Norway: Noreg treng knapt marknadsførast lenger - verda har oppdaga fjordar, fjell og nordlys gjennom selfiar, sosiale medier og populærkulturen. Men skal vi få betalingsvillige gjestar som oppheld seg lenge i Noreg må vi utvikle dei ferdig pakketerte tilboda dei betalingsvillige turistane i alt for liten grad finn i dag.

Eirik Høyme Rogn.jpg

LOOK TO THE ALPS!

Slik gjer du klimavenleg transport og mjukt miljøavtrykk til suksessfaktor.

Karmen Mentil // Direktør Alpine Pearls: Bil - og bekymringsfri ferie”, er lovnaden dei 23 landsbyen bak Alpine Pearls gir sine gjestar - og du verda som dei leverar med ekstremt miljøvenleg og lågfossil transport som verkemiddel. Gratis skyttelbussar, lokalbussar, tog, elsyklar, hestskyss, segways, elbilutleige og mykje meir. Alle destinasjonane garanterar at attraksjonane i og rundt destinasjonen er lett tilgjengelege med klimavenleg transport - og hjelp gjerne til med planlegginga.

Karmen+Mentil.jpg

LOOK TO GUDBRANDSDALEN - LANSERING!

Slik skal vi utvikle eit banebrytande transportsystem med gratisbussar til destinasjonar, hytteområde, aktiviteter og lokale tilbod.

Frank Asle Mathisen // Prosjektleiar Reissmart.no: Pionérprosjektet har støtte både i regjering og reiseliv for sitt banebrytande arbeid med å etablere gratis busstilbod i og rundt Gudbrandsdalen finansiert gjennom eit “grønt påslag” på andre transaksjonar. Ein modell som så kan bli rulla ut og på andre norske destinasjonar. Modellen er inspirert av Alpine Pearls - i både tilbod, organisering og finansiering gjennom ein variant av såkalla “turistskatt” på transaksjonar. Mellom samarbeidspartnerane er Visit Lillehammer og Kristin Prøven, som leiar eit parallelt prosjekt for grøn mobilitet i Gudbrandsdalen.

Frank2.jpg
 
 

11.30

LUNSJ. Buffet frå Bakeriet i Lom servert i Utgard.

 
 

12.15

LØFT#3 INNSATS – For klimaET og lokal verdiskaping i reiselivet

Arena: Konferansesalen i Utgard (plenum)

APPELL:

NOK SNAKK TID FOR HANDLING!

PENELOPE LEA // VINNAR FRIVILLIGHEITSPRISEN: 14-åringen som treff publikum emosjonelt og fagleg – og går rett på kjerna av klimakrisa, vinsten ved endring og kvifor vi ikkje kan la vere å legge om kursen. Lokale elevar frå barne-, ungdoms- og vidaregåande skule i nærområdet er invitert inn til å høyre på appellen.

12.30

KEYNOTE FOREDRAG:

PARADIGMESKIFTE – VOLUM VS. VERDISKAPING I REISELIVET

STEFAN GÖSSLING // LUNDS UNIVERSITET OG VESTLANDSFORSKING: Frå volum til verdiskaping eit paradigmeskifte i reiselivet. Klimakrisa, overturisme og behov for større lokal verdiskaping og sysselsetting tving fram endra fokus i reiselivet frå kvantitet og rapportering på antal turistar, til kvalitet og rapportering på lokal verdiskaping og klimaavtrykk per gjest. Vinn-vinn-vinn-situasjon for destinasjonar, lokalmiljø og kloda.

Penelope+Lea.jpg
Stefan+G%C3%B6ssling.jpg
 
 

13.00

PANELDIALOG:

KVA SLAG REISELIV SKAL VI LEVE AV?

Arena: Konferansesalen i Utgard (plenum)

Klimadebattar går lett i lås på Lomsløftet er paneldebatten erstatta av konstruktiv paneldialog leia av internasjonalt røynd fasilitator frå Nansen Fredssenter.

Tema for dialogen blir fastsett mot slutten av den lukka klima- og verdiskapingsdialogen som dei fleste av paneldeltakarane har tatt del i dagen før. Døme på moglege tema:  

  • Norsk reiselivet sine moglege bidrag til #grøntskifte

  • For kva slag turistar skal reiselivet utvikle sine tilbod og marknadsføring?

Deltakarar i panelet: Premissleverandørar og samfunnsdebattantar frå norsk reiseliv. Dei fleste deltakarane har tatt del i den uoffisielle klima- og verdiskapingsdialogen i framkant av Lomsløftet torsdag 9.mai.

Merk: Paneldialogen har ikkje som formål å stille nokon til veggs. Formålet er å finne fram til fruktbare idear og konkrete løysingar for lågfossil verdiskaping som premissleverandørar frå politikk, reiseliv og forsking kan einast om.

Ordstyrarar: Norunn Grande // Nansen Fredssenter og Carlo Aall // Vestlandsforsking

 
 

14.00

ARBEIDSSESJONAR // FOREDRAGSSERIE I PLENUM // SPEEDSPARRING

Lomsløftet blir i denne avdelinga delt i tre parallelle konferanseløp:

  • Deltakarar som har tinga plass i dei fire parallelle arbeidssesjonane tek del i desse (20 deltakarar per økt - hugs å tinge deg plass på arbeidssesjonar ved påmelding lomsloftet@norskfjellesenter.no)

  • Har du ikkje tinga deg plass i arbeidsøkt, har du moglegheit til å høyre alle innleiarane sine innlegg i foredragsserien i konferansesalen (plenum)

  • Ynskjer du å utvikle eit meir klimavenleg og innbringande reiselivsprodukt? Pionerar frå reiseliv og forsking er tilgjengelege for speedsparring i foajeen på Utgard.

 

14.00

PARALLELLE ARBEIDSSESJONAR

Utmeisling av klima- og verdiskapingstiltak i reiselivet

Arena: Grupperom i Utgard med 20 deltakarar

Parallelle gruppeøkter der publikum sjølve vel kva tema dei engasjerar seg i. Alle sesjonar fokuserar på lågare globale klimautslepp og høgare lokal verdiskaping.

Arbeidssesjonar: Paradigmeskifte

Sesjon #1:

Vegkart for berekraftig reiseliv – korleis omsette ord i handling?

Innleiar: Helene Ødven // Den Norske Turistforening

Grupperom: Jotunheimen

Sesjon #2:

Transport til ferien – korleis gjere klimavenleg transport og kollektive tilbod til sukessfaktor? Korleis gjere transporten til del av ferieopplevinga?

Innleiar: Karmen Mentil // Alpine Pearls

Fasilitator: Justin Francis // Responsible Travel

Grupperom: Breheimen

 

Sesjon #3:

Reiseliv 2.0 – Vegen frå volum og kvantitet til kvalitet og klima

Innleiar: Stefan Gössling // Lunds Universitet

Fasilitator: Carlo Aall // Vestlandsforsking

Grupperom: Reinheimen

Sesjon #4:

Korleis finansiere grøn og gratis transport til, frå og på destinasjonen? Case: Reissmart.no

Innleiar: Frank Asle Mathisen // Prosjektleiar reissmart.no

Fasilitator: Kristin Prøven // Visit Lillehammer

Grupperom: Sognefjellet

14.00

FOREDRAGSSERIE I PLENUM

Vellykka klima- og verdiskapingstiltak i reiselivet                    

Arena: Konferansesalen i Utgard (plenum)

Inspirerande og informative foredrag frå pionerar innan lågfossil verdiskaping i reiselivet nasjonalt og internasjonalt. Korte, konkrete foredrag i plenum på Utgard.

Foredragsserie: Verktøy for vekst og klimakutt

Foredrag:

Pakketering – stålkontroll på kunden, budsjettet og klimautsleppet

Foredragshaldar: Yngve Eek Ottesen // Bål- og bookingsjef Brimiland

 

Foredrag:

Merket for bærekraftige reisemål – verktøy for lavere klimautslipp og høyere lokal verdiskaping?

Foredragshaldarar:

Brit Berntsen Reinsli // Innovasjon Norge Reiseliv

Benedicte Watvedt Skaug // Prosjektleiar Merket for bærekraftig reisemål Visit Voss

Foredrag:

Sertifisering for suksess: Norsk økoturisme som kinderegg for kvalitetsheving, økt verdiskaping og klimabevissthet i din reiselivsbedrift?

Foredragshaldar: Bernt Bucher Johannessen // Dagleg leiar Hanen - næringsorganisasjon for bygdeturisme i Norge

14.00

SPEEDSPARRING

Treff innovatørar frå reiseliv og forsking

Arena: Foajeen i Utgard

Foredragshaldarar frå Lomsløftet er tilgjengelege for spørsmål og sparring for å gjere ditt reiselivsprodukt mindre fossilt.                  

 
 

15.00

PARALLELLE ARBEIDSSESJONAR

Verktøy for vekst og klimakutt

Arena: Grupperom i Utgard med 20 deltakarar

Parallelle gruppeøkter der publikum sjølve vel kva tema dei engasjerar seg i. Alle sesjonar fokuserar på lågare globale klimautslepp og høgare lokal verdiskaping.

Sesjon #1:

Pakketering – stålkontroll på kunden, klimautsleppet og verdiane

Innleiar: Yngve Eek Ottesen // Bål- og bookingsjef Brimiland

Grupperom: Breheimen

Sesjon #2:

Merket for bærekraftig reisemål – mogleg verktøy for lågare klimautslepp og høgare lokal verdiskaping i destinasjonar?

Innleiar: Brit Berntsen Reinsli // Innovasjon Norge Reiseliv

Fasilitator: Benedicte Watvedt Skaug // Prosjektleiar Merket for bærekraftig reisemål Visit Voss

Grupperom: Reinheimen

Sesjon #3:

Sertifisering for suksess: Norsk økoturisme som kinderegg for kvalitetsheving, økt verdiskaping og klimabevissthet i din reiselivsbedrift?

Innleiar: Bernt Bucher Johannessen // Dagleg leiar Hanen - næringsorganisasjon for bygdeturisme i Norge.

Grupperom: Jotunheimen

15.00

FOREDRAGSERIE I PLENUM

Klimatiltak og verdiskaping i reiselivet                    

Arena: Konferansesalen i Utgard (plenum)

Inspirerande og informative foredrag frå pionerar innan lågfossil verdiskaping i reiselivet nasjonalt og internasjonalt. Korte, konkrete foredrag i plenum på Utgard.

Spørsmål frå salen etter kvar presentasjon.

Foredrag:

Climate Change & Tourism: Dawn of a new Paradigm

Katharine Hayhoe // Texas Tech [videoforedrag]

 

Foredrag:

Vegkart for berekraftig reiseliv – korleis omsette ord i handling?

Helene Ødven // Den Norske Turistforening

15.00

SPEEDSPARRING

Treff innovatørar frå reiseliv og forsking            

Arena: Foajeen i Utgard

Foredragshaldarar frå Lomsløftet er tilgjengelege for spørsmål og sparring for å gjere ditt reiselivsprodukt mindre fossilt.

 
 

16.15

PAUSE

Lett servering i Utgard

Dørene blir opna for å gi fri inngang til ungdom og besteforeldre, næringsdrivande og privatpersonar som ynskjer å få med seg oppsummering og generasjonssamtala som avsluttar Lomsløftet 2019:

16.30

#GENERASJONSLØFTET: NASJONALT REISELIVSLØFT I PLENUM

Arena: Konferansesalen i Utgard (plenum)

REISELIV 2.0: VEGVAL FOR EI GRØN FRAMTID

Knut Storberget // Fylkesmann i Innlandet

Innlandet har som ambisjon å bli det fyrste fossilfrie fylket i Noreg. Fylkesmannen takkar for reiselivet sin pionérinnsats gjennom Lomsløftet – og deler tankar om vegen vidare mot eit lågfossilt reiseliv.

NOK SNAKK - TID FOR HANDLING!

Penelope Lea // Vinnar Frivilligheitsprisen 2018

14-åringen som er Noreg sitt svar på Greta Thunberg treff publikum emosjonelt og fagleg – og går rett på kjerna av klimakrisa og vinsten ved endring: “Vi treng ein plan. Sverige, Finland, Danmark, alle har ein nasjonal plan for korleis dei skal nå berekraftmåla innan 2030. Men ikkje Norge”

GENERASJONSSAMTALE

Fylkesmann Knut og aktivist Penelope i samtale om alvor og ansvar, tvil og tru, håp og handling. At tida er komen for tiltak her og no.

Knut%2BStorberget%2BFoto%2BB%25C3%25A5rd%2BL%25C3%25B8ken%2B%2BAnno.jpg
Penelope%25252BLea.jpg
 

TAKK FOR FØLGET. VEL HEIM TIL INNSATS…

ELLER TIL FJELLSENTERET FOR MJUK LANDING!

17:00

LANDING ETTER LOMSLØFTET

OPE HUS PÅ NORSK FJELLSENTER. OPE BAR. FRI INNGANG. FYR I PEISEN. GODE SAMTALER.

Publikum er invitert til å la innsikt og inspirasjon fra Lomsløftet synke inn, og gjerne halde fram gode samtalar om tiltak for eit lågfossilt reiseliv på Norsk fjellsenter – der folk og fjell møtest. Gratis inngang for alle som vil ta turen. Fyr på peisen og lokalt brygg i baren. Har du ikkje sett utstillinga Bergtatt og utforska Fjellvitensenteret, så har du høve til å oppleve utstillinga som gjorde at Norsk fjellsenter vart nominert til Årets museum 2019. Velkomen til mjuk landing etter Lomsløftet!

19.00

MIDDAG

Lokalmat på menyen rundt om på hotell og serveringsstader i Lom.

21.00 - Avlyst

JOTUNYOGA PÅ FOSSBERG HOTELL

Vil du på yoga er det mogleg laurdag morgon klokka 9.00. Fredagens time er avlyst. Påmelding: Direkte til Jotunheimen yoga


 

TRANSPORT:

Dreg du heim frå Lomsløftet fredag kveld?

Vi oppmodar alle deltakarar til å ta kollektiv transport heim frå konferansa.

17:15

Bussar med avgang frå Utgard korresponderar med tog i retning Oslo og Trondheim.

Ekspressbuss frå Lom til Vestlandet. 

Vel heim til handling!

 
Fargeboks til webside4.jpg

Laurdag 11. mai

LOMSLØFTET AKTIVITETSDAG // Lågfossil verdiskaping i praksis

Vi rundar av Lomløftet med døme på lågfossil verdiskaping i praksis: Stuttgåtte aktivitetar i Lom og guida vårskiturar i spektakulært høgfjell der breane no smeltar vekk i eit tempo utan sidestykke.


 

09.00-15.00: Aktivitetsdag

Aktivitet #1: Lågfossil topptur på Sognefjellet med elsykkel og guide

Spektakulær vårskitur som startar på elsykkel inn storslåtte Leirdalen med dei majestetiske Smørstabbtindane som selskap. Sjølve vårskituren går over storslåtte isbrear som om få år er smelta bort grunna menneskeskapte klimaendringar. Ein tur spekka med både utsikt og innsikt, for elsyklistar og vårskiløparar utan høgdeskrekk eller karbonutslepp.

Guidar: Gjendeguiden

Elsyklar: Bike&Hike Jotunheimen

Skiutstyr: Ta med eigne ski med stålkantar og feller - eller du kan leige frå Sport 1 i Lom

Separat påmelding: Direkte til Gjendeguiden

Oppmøte: Kl 09.00 utanfor Norsk fjellsenter - der folk og fjell møtest

PS: Lad gjerne opp til Lomsløftet med Gjendeguiden sitt introduksjonskurs “Ski og bre” på Sognefjellet 7.mai eller 8.mai.

Deltaking: 1500,- for deltakarar på Lomsløftet

Aktivitet #2: Felles vårskitur på Sognefjellet i regi DNT - AVLYST

Storslått vårskitur ved foten av Smørstabbmassivet på Sognefjellet. Så fort Sognefjellsvegen blir brøyta, starter vårskisesongen på Noregs tak. Bli med på vårens vakraste fjelleventyr.

Turleiar: DNT Gudbrandsdalen

Oppmøte: Kl 09.00 utanfor Norsk fjellsenter - der folk og fjell møtest

Deltaking: Gratis for koneransedeltakarar på Lomsløftet

Aktivitet #3: Omvisning i utstillinga Bergtatt og Fjellviten på Norsk fjellsenter

Fjellpionerar og fonnefunn. Fjellvikingen sitt sverd. Friluftslivet frå Slingsby til selfiestang. Fangst og ferdsel. Interaktivt fjellvitensenter. Vêrrom med høgfjellet rett i fletta. Myter, fjelleventyr og ein svært handfast mammut: Bli BERGTATT i utstillinga som let deg oppleve høgdepunkta i fjellhistoria - alt på eitt fat. Rett og slett den beste fjellturen du kan gå utan å gå i fjellet.

Guide: Mai Bakken

Oppmøte: Kl 11.00 på Norsk fjellsenter - der folk og fjell møtest

Deltaking: Gratis for konferansedeltakarar på Lomsløftet

Aktivitet #4: Prestfosstraversen: Zipline over elva Bøvra i Lom sentrum

Ziplinen over Prestfossen og under den vakre steinbrua i Lom sentrum er ei spektakulær oppleving, med ein foss som spruter kastar vatn opp mot deg og ei elv som bølgjer seg like under beina dine.

Ein tur nedover Prestfossen er ei oppleving; nær alle kliv i land på Nordalsberget med ei intens meistringskjensle og eit breidt smil i andletet! Undervegs kan du vinke til gjestane på Bakeriet i Lom eller på Smak i Lom – og nyte ein herleg fortent lokalmatbit etterpå.

Vegleiar: Aktiv i Lom

Oppmøte: Prestfossen i Lom Sentrum utanfor Norsk fjellsenter kl 10 - 14

Deltaking: Gratis for konferansedeltakarar på Lomsløftet

Aktivitet #5: Jotunyoga // Ut i naturen - inn i deg sjølv

Tradisjonell yoga har sterke band til naturen. Instruktør Kristin Lund er oppteken av at menneske og natur høyrer saman, og kombinerer difor yoga med vakker natur. Gjennom rolege yogaøvingar i berolegande omgjevnader finn du balansa i deg sjølv, slik at du får det betre i både kropp og sinn.

Instruktør: Jotunheimen Yoga

Oppmøte: Kl 09:00 på yogarommet Fossberg hotell

Påmelding: Direkte til Jotunheimen yoga

Deltaking: Gratis for konferansedeltakarar på Lomsløftet, ope for alle


 

TRANSPORT:

Lomsløftet oppmodar alle deltakarar til å ta kollektiv transport til fjells – og heim att frå konferansa.

Bussar (biogass) med avgang frå Norsk fjellsenter til vårskiturar returnar slik at dei korresponderar med tog i retning Oslo og Trondheim på ettermiddagen laurdag 11.mai.

Tog Otta – Oslo: 16:27 – 20:04                              

Tog Otta – Trondheim: 17:36 – 20:45

Ekspressbuss frå Lom til Vestlandet. 

Vel heim til handling!